Utazási szerződés

Általános Szerződési Feltételek a Skagerrak Tours által szervezett belföldi utak esetén Amely létrejött egyrészről a Skagerrak Tours Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Továbbiakban: Skagerrak Tours) Székhely és az utazási iroda címe: 1192 Budapest, Nádasdy utca 11./1052. Budapest, Semmelweis u. 2. Telefon: 06 1 780 8123 MKEH Engedély szám: U-001455 Cégjegyzékszám: CG. 01-09-998287 Adószám: 24258337-2-43 Vagyoni biztosíték: Union Biztosító Zrt.

mint Utazásszervező,

Másrészt: név: ……………………………..(továbbiakban: utas), címe:……………………………………………. személyi ig. száma…………………, telefonszáma:…………………….  között az alábbi feltételekkel:

1. A Skagerrak Tours által szervezett belföldi utak esetén a Polgári Törvénykönyv 415 §-a és 416 §-a, valamint az utazási és utazást közvetítői szerződésekről szóló 281/2008. kormányrendelet rendelkezései, a jelen szerződési feltételek, valamint az utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

2. A mindenkor aktuális utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, azoknak minőségét, igénybe vételét, az utazás módját, a részvételi díj összegét az Utazási Prospektus és a www.hungary4all.hu weboldalon közzétett tájékoztató ajánlatok tartalmazzák, illetve az utas megrendelése, a Skagerrak Tours visszaigazolása és utazási szerződése. Az előre közzétett adatokban történt esetleges változásokról a Skagerrak Tours jelentkezéskor tájékoztatja az utast.

3. Az útra való jelentkezés és az utazási szerződés az alábbiak teljesítésével jön létre: az utazás telefonon, személyesen, vagy e-mailben történő megrendelésével, a személyes adatok megadásával,  a visszaigazolás / utazási szerződés aláírásával, melynek szoros részét képezi a jelen Utazási Szerződés megismerése, tudomásul vétele és elfogadása, valamint 1 napos utak esetén a teljes részvételi díj, nyaralások esetén az előleg befizetése.

4. A részvételi díj a meghirdetett, illetve a megrendelt és visszaigazolt utazás, valamint hozzá kapcsolódó szolgáltatások és/vagy  programok árán kívül tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a Skagerrak Tours szervezési költségeit.

5. A Skagerrak Tours által szervezett utakon való részvétel kizárólag a Skagerrak Tours által kibocsátott részvételi jegy / voucher ellenében lehetséges, amelyet a szolgáltatások igénybe vétele előtt kell a szolgáltatás biztosítójának átadni.

6. Ha az utas az utazás során vagy a helyszínen a meghirdetett, megrendelt és visszaigazolt programokban nem szereplő, be nem fizetett egyéb szolgáltatásokat vesz igénybe, annak díját a helyszínen köteles megfizetni.

7. Az 1 napos utak esetén az utas a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizeti a teljes részvételi díjat. A nyaralások esetében az utas a szerződés aláírásával egyidejűleg előleget fizet, amelynek mértéke a részvételi díj 40%-a. A teljes részvételi díj megfizetése az utazás megkezdése előtt 28 naptári nappal, külön értesítés nélkül esedékes. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazást megelőző 28 napon belül kerül sor, az utas a részvételi díj 100%-át köteles a szerződéskor megfizetni. A fizetési határidők be nem tartása esetén a Skagerrak Tours az utazási szerződést jogosult megszüntetni. Az utas ilyen esetben köteles a Skagerrak Tours felmerülő költségeit megtéríteni, a lemondásra vonatkozó előírások figyelembe vételével.

8. Árváltozás: Az utazási szerződés megkötése után a részvételi díj legfeljebb az utazás megelőző 20. Napig változhat. Kizárólag a közlekedési költségek hatósági árának változása, illeték, valamint az egyes szolgáltatásokat érintő adóváltozások miatt. A díjemelés indokát a Skagerrak Tours az utasnak írásban köteles közölni.

9. Az utazást megelőző 20. napon belül a 8. Pontban meghatározott okokból sem emelhető a részvételi díj. Amennyiben a 8. pontban meghatározott okokból következően a részvételi díj emelése meghaladja a 8%-ot, az utas írásban tett nyilatkozattal a szerződéstől elállhat és igényt tarthat az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra vagy a teljes befizetett részvételi díj visszafizetésre.

10. Amennyiben az utazást a Skagerrak Tourson kívül álló ok, azaz vis major pl. háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják vagy meghiúsítják: a szolgáltatások elmaradásáért vagy változtatásáért a Skagerrak Tours felelősséget nem tud vállalni. A jelentkező többletköltségek is az utast terhelik.

11. A Skagerrak Tours az utazás megkezdése előtt 21 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ilyen esetben az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha a Skagerrak Toursnak erre lehetősége van. Ha a Skagerrak Tours a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a Skagerrak Tourstól a teljes részvételi díj 3 munkanapon belüli visszafizetését és a díj után évi 15 (tizenöt) százalék kamat megfizetését. Ha az utas által igényelt helyettesítő szolgáltatás az eredetileg rendeltnél alacsonyabb értékű, a Skagerrak Tours köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

12. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Nyaralások esetén az utazás megkezdése előtti 15-28 napon belül az utazási díj 50 %-a visszajár, az utazás megkezdése előtt 15 napon belüli lemondás esetén, vagy ha lemondás nélkül nem vesz részt az utazásban, az utasnak nem jár vissza díjkülönbözet. 1 napos autóbuszos utazásnál a meghirdetett időpont előtt 8-15 nappal jár vissza a részvételi díj 50%-a, ezen időponton belül az utasnak nem jár vissza díjkülönbözet. A fentiektől eltérő lemondási feltételeket, (pl. ha a turisztikai helyszínekkel kötött szerződés szigorúbb lemondási feltételeket diktál a Skagerrak Toursnak vagy kiemelt turisztikai főszezonban, mint pl. szilveszter) az utazásra való jelentkezéskor írásban kell közölni az utassal.

13. A szolgáltatások igénybe vételének megkezdése után, amennyiben a Skagerrak Tours az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más, értékében hasonló szolgáltatásokkal pótolni. Ha a pótlólagosan nyújtott szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Amennyiben az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerülő okokból nem vett igénybe, azért a Skagerrak Tours nem köteles kártérítést fizetni.

14. A szolgáltatások igénybe vételének megkezdése után amennyiben az utasnak kifogásai merülnek fel a szolgáltatásokkal kapcsolatban köteles a helyszínen a Skagerrak Tours utaskísérőjének vagy ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak maradéktalanul jelezni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. A Skagerrak Tours utaskísérője vagy a helyszíni szolgáltató az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és annak egyik aláírt példányát az utasnak átadni.

15.A Skagerrak Tours az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesítheti. Ilyen esetben a korábban jelentkezett és utazási szerződést aláírt, teljes árat már befizetett utasoknak semmilyen visszatérítés nem jár.

16. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazási jogát harmadik fél részére engedményezni. Az utas köteles erről a Skagerrak Tours-ot haladéktalanul tájékoztatni.

17. A részvételi díj nem tartalmazza az útlemondási biztosítás, valamint a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás  árait. Az utas ezeket a biztosításokat saját felelősségére és költségére megkötheti. A biztosítások hiányából keletkező az utast ért kárért a Skagerrak Tours nem vállal felelősséget.

18. A szerződésszegéssel okozott, ténylegesen felmerülő kárt a Skagerrak Tours köteles megtéríteni. Mentesül a kár megtérítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

19. Az utazás során az utas által harmadik személynek vagy a szolgáltatónak okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

20. Csoportos utazások külön rendelkezései, minden további szerződési pont egyetemleges fenntartása mellett:

20. a. Az utas kötelezettsége a Skagerrak Tours útmutatói alapján (pl. utastájékoztató levél) az utazásra vonatkozó információk, valamint a Skagerrak Tours képviselőjének szóbeli információinak tudomásul vétele.

20. b. Az utas köteles az indulás és hazaindulás helyét, dátumát és idejét, valamint az ott tartózkodás alatt a csoportkísérővel/idegenvezetővel való találkozás helyét és idejét tiszteletben tartani. Ellenkező esetben bármelyik találkozás időpontjának vagy helyszínének nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az utas viseli.

20. c. utas köteles a poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során gondoskodni.

20. d. Amennyiben az utas lemond kifizetett szolgáltatásokról vagy szolgáltatásokat nem vesz igénybe, nem kérhet sem kártérítést sem ezek ellenértékére nem tarthat igényt.

20. e. A Skagerrak Tours azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból azt az utast, amelyik magatartásával vagy egészségi állapotával jelentős mértékben  megzavarja az utazás lefolyását, veszélyeztetheti utastársai egészségét, biztonságát. Ilyen esetben megtagadható tőle a további programokon való részvétel és hazautazásáról maga köteles gondoskodni és a Skagerrak Toursnak visszatérítési kötelezettsége nem áll fenn.

20. f. A Skagerrak Tours kifejezetten fenntartja a jogot a programok egymás közötti felcserélésére vagy programok azonos értékű programokra történő kicserélésére időjárás, nyitva tartás vagy más kivételes esetekben.

20. g. A Skagerrak Tours fenntartja a jogot, hogy az eredetileg kiírt találkozás vagy hazaindulás időpontját időjárás, nyitva tartás, vagy más szervezési kérdés miatt az utastájékoztató levél kiküldésével egyidejűleg megváltoztassa. Az utastájékoztató levél elolvasása és tudomásul vétele az utas felelőssége! Ingyenes levelezőrendszerek nem optimális működése miatt a Skagerrak Tours felelősséget nem vállal. Az utas feladata – amennyiben az utazás hetében nem kapja meg a levelet – annak ismételt igénylése.

20. h. A Skagerrak Tours nem felel közlekedési eszközök meghibásodásából vagy más egyéb okból bekövetkező késésért. Az autóbuszos utazások esetén ha az utazás időtartama alatt műszaki meghibásodás, időjárás, útviszonyok, határátlépés, vagy egyéb okok miatt jelentős késés következik be, a Skagerrak Tourst felelősség nem terheli. A Skagerrak Tours kötelezettsége a hiba elhárítása a lehetőségek figyelembe vétele mellett. Célszerűségi megfontolásokból a Skagerrak Tours az útvonal megváltoztatásának jogát fenntartja. Esetleges program elmaradása esetén, ha az előzőekben leírt jelentős késés miatt, vagy időjárási okokból következik be csak a befizetett külön költségeket (pl. belépők, fakultatív program) köteles a Skagerrak Tours visszafizetni, egyéb kártérítési kötelezettsége nincs.

20. i. A Skagerrak Tours a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okokból történő megváltozásáért illetve a természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

21. Az autóbuszos kirándulásainkhoz a buszokat a Molteam Kft. biztosítja, az autóbuszt megtekintheti a molteam.hu oldalon.

22. Az autóbuszos utazások minimum 30 fő esetén indulnak. Amennyiben a minimum létszámot nem éri el a jelentkezők száma, a Skagerrak Tours kötelezettsége: 22. a. Az indulás előtti 8. napig a jelentkezőknek írásban lemondani az utazást 22. b. A teljes részvételi díjat a jelentkező részére hiánytalanul visszautalni.

23. A Skagerrak Tours által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás ügyben, perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

24. A 2011. január 1-től hatályos, többször módosított ÁFA törvény 206. paragrafusa alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az Utazási Iroda által nyújtott szolgáltatást milyen minőségében veszi igénybe. Amennyiben az ügyfél jogi személy, de nem saját javára veszi igénybe a szolgáltatást (nem Végfelhasználó), úgy az ÁFA törvény értelmében az idegenforgalmi szolgáltatás árára 27% általános forgalmi adót kell felszámítani, mely összeget a szerződésben szereplő szolgáltatás ára nem tartalmaz. Az utazásszervezési szolgáltatást igénybe vevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz vagy a nyilatkozattételt elmulasztja. Nyilatkozom, hogy a megrendelt szolgáltatásokat MAGÁNSZEMÉLYKÉNT veszem igénybe.

Budapest, 2014. ____________hó ______ napján

_______________                                           _______________________

Utas                                  PH                         Skagerrak Tours

Share Button